Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας την ΤΕΤΑΡΤΗ, 31 Μαϊου 2017 στις 18:30 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-05-29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ο. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της Δήμου Θηβαίων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/8/2019.

2ο. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων στην Τ.Κ. Ελεώνα (σχετ. η υπ' αριθ. 23/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

3ο. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου (σχετ. η υπ' αριθ. 24/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

4ο. Οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017 της Δημοτικής Κοινότητα Θήβας (απόλυτη πλειοψηφία).

5ο. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ "ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" (θέμα από αναβολή).

6ο. Έγκριση για την ένταξη του Δήμου Θηβαίων στην εφαρμογή του θεσμού παροχής Κοινωφελούς εργασίας εκ μέρους κρατουμένων ή καταδικασθέντων για πλημμελήματα που η επιβληθείσα ποινή έχει μετατραπεί σε χρήμα.

7ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

8ο. Λήψη απόφασης για τον ορισμό αναπληρωτή του τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ (Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε.).

9ο. Συγκρότηση Επιτροπής για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.

10ο. Έγκριση για την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα 1, Μέτρο 2 «Συμπληρωματική πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου και αποδοχή της χρηματοδότησης, ποσού 45.000,00€.

11ο. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Ξηρονομής».

12ο. Έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου ανάθεσης για το έργο : «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον παραλιακό Οικισμό ΣΑΡΑΝΤΙ επί της οδού Μικράς Ασίας».

13ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Θηβαίων.

14ο. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Ο.Θ. και της ΔΗΚΕΘ του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ.Θηβαίων.

15ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 91.950,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. το οποίο αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017» και κατανομή αυτού (χρηματ. εντολή 13657/2017).

16ο. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.872,28€ από το ΥΠ.ΕΣ. το οποίο αφορά καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων για τη χρονική περίοδο από 1/1/2017 έως 30/4/2017 (χρηματ. εντολή 15329/2017).

17ο. Έγκριση της υπ' αριθ. 13/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Λοξής Φάλαγγος 75 στη Θήβα.

18ο. Έγκριση της υπ' αριθ. 14/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη μη τοποθέτηση εμποδίων προς αποτροπή στάθμευσης επί της οδού Λουκά Μπέλλου 19 στη Θήβα.