Πρόσληψη έξι(6) ατόμων γιά το "Kέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων"

2017-06-15

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι(6) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1: " Kέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών" της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  (ΘΕΣΗ 1)  Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων»

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 1)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  (ΘΕΣΗ 1)   Για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων»

ΠΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΘΕΣΗ 1)

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 1)   Μερική Απασχόληση (4ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ-5 ΗΜΕΡΕΣ)

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 1)  Μερική Απασχόληση (4ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ-5 ΗΜΕΡΕΣ)

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ