Ο Κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις 17:30 (ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

2017-10-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση σχεδίου Κανονισμού για την λειτουργία του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα, των κάθετων αυτής και της πλατείας Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 58/2017 απόφαση της Επ.Π.Ζ.- απόλυτη πλειοψηφία).


2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 212/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ για την υπαγωγή στη ρύθμιση των συναφθέντων δανείων της Επιχείρησης με το Τ.Π.& Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4483/2017 και παροχή εγγύησης εκ μέρους του Δήμου για την ομαλή εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων και κατά τη χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης.

3. Έκφραση γνώμης για τη ΜΠΕ Λατομείου Μαρμάρων της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΟΦΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «ΠΟΡΤΑ» της Τ.Κ. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων ( σχετ. οι υπ΄ αριθμ. 42/2017 και 48/2017αποφάσεις της Επ.Π.Ζ.- θέμα από αναβολή).

4. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια προφορικής, φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία της Θήβας για εγκατάσταση Λούνα Παρκ.

5. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της
πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

7. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων».

8. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων».

9. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην Δ.Κ. Βαγίων του Δήμου Θηβαίων».

10. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020".

11. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020".

12. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΔΚ Βαγίων του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020".

13. Χορήγηση άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού Επαμεινώνδα 77, στη Θήβας, μετά από αίτηση του κ. Κοτζιά Αθανασίου του Βασιλείου.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου (σχ. οι υπ΄ αρ. 62 & 73/2017 ΑΔΣ).

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποψίλωσης Δ.Ε.
Βαγίων.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποψίλωσης Δ.Ε. Πλαταιών.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Βαγίων.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας παροχή κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.

20. Συμπλήρωση της 249/2017 Αποφ. Δ. Σ. περί «έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πλαταιών και αντικατάσταση κουφωμάτων», με τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής και προέδρου αυτής.

21. Συμπλήρωση της 250/2017 Αποφ. Δ. Σ. περί «έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Λεύκτρων», με τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής και προέδρου αυτής.