727 προσλήψεις εποχικών στις Περιφέρειες για τη δακοκτονία

2017-05-31

Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατανέμει στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Χώρας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση του ανωτέρω Προγράμματος, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

Για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας:

  Τομεάρχες Δακοκτονίας Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι ( Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας) ή Διοίκησης Γ εωργικών Εκμεταλλεύσεων... 4 ΘΕΣΕΙΣ (μέχρι 5,5 μήνες)

Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ.) ... 3 ΘΕΣΕΙΣ (Μέχρι 60 ημερομίσθια)

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14-06-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών στους οποίους θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Περιφερειών», προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2017.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ